BACKEND "SUPER" INTENSIVE

Upcoming courses:

BACKEND "SUPER" INTENSIVE


KHOÁ HỌC SOFTWARE ENGINEER - BACKEND INTENSIVE 

Bạn đang muốn chuyển ngành sang IT ? 
Bạn yêu thích và muốn bắt đầu học lập trình?
Và quan trọng hơn hết là BẠN CHƯA HỀ CÓ BACKGROUND HAY NỀN TẢNG GÌ VỀ IT?

Đây chính là khóa học bạn đang tìm kiếm.

Khóa học Backend Intensive của Career Mentor là khóa học intensive đầu tiên cung cấp kiến thức lập trình từ A-Z đầu tiên cho người Việt tại Úc và cũng là khóa học có rating cao nhất của Career Mentor.